Povinně zveřejňované informace

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Kulturní středisko města Blanska

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko 678 01

Organizace byla zřízena za účelem pořádání kulturních akcí, zajištění provozu Dělnického domu, Kina Blansko a Galerie města Blanska.

Činnost:
Dělnický dům: pořádání společenských akcí, divadelních představení, koncertů, estrádních produkcí, přehlídek a soutěží, tanečních zábav, diskoték, výstav, přednášek, besed, kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, zajišťování provozu webových stránek města Blanska, zajištění podmínek pro činnost Komorního orchestru města Blanska a Dechové hudby Blansko.

Kino Blansko:
pořádání filmových a audiovizuálních představení včetně doprovodných programů, vydávání propagačních tiskovin.

Galerie města Blanska:
prezentace výtvarného umění formou přechodných výstav, pořádání doprovodných akcí (besedy s umělci, přednášky, workshopy, ..) a dalších akcí mimo výstavní program, kulturně-výchovná a publikační činnost, vydávání katalogů a propagačních tiskovin, zprostředkování prodeje děl výtvarného umění a jejich prodej.

Právní subjektivita vznikla 2. 3. 1993.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel Tomáš Mokrý.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Hybešova 240/1, Blansko 678 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Hybešova 240/1, Blansko 678 01

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny od 9:00 do 15:30 hod.

4.4 Telefonní čísla

Viz kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.kulturablansko.cz

4.6 Adresa podatelny

Hybešova 240/1, Blansko 678 01

4.7 Datová schránka

ID datové schránky: rfwzq59

5. Případné platby lze poukázat

č. ú.: 1137631/0100 (Komerční banka, Blansko)

6. IČO

00163848

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00163848

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina [ PDF ]

8.2 Rozpočet

Rozpočet Kulturního střediska města Blanska je zveřejněn na stránce o hospodaření zřizovatele – města Blansko.

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání:

  • Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
  • Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele organizace.
  • Písemně lze podat žádost: poštou, osobně předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

10. Příjem a podání a podnětů

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností
Stížnost adresujte řediteli organizace, jde-li o zaměstnance organizace.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele organizace.

Lhůty k vyřízení stížnosti:
§ stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
§ stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

10.1 Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy
Žádné právní předpisy nebyly vydány.

10.2 Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Není.

10.3 Licenční smlouvy

Nejsou.

11. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací

Výroční zprávu zpracovává ředitel organizace. Ta ji vždy zveřejní do 1. března za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Výroční zpráva je k dispozici v kanceláři ředitele organizace a na webových stránkách organizace.


aktualizováno: 11. 4. 2023